OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky (dále také jen "OP") upravují vztahy mezi objednatelem a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování, vyklízení, odvozu na sběrný dvůr, skládku atd.. Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito OP, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy. Tyto OP platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavateli.

Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky od dodavatele objednatel potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním OP, rozumí jim, považuje je za jasné, určité a srozumitelné a bez výhrad souhlasí s tím, že se tyto OP stávají nedílnou součástí smluvního vztahu mezi dodavatelem a objednatelem a že jsou závazné pro úpravu jejich smluvního vztahu.

Platba probíhá vždy na místě po dokončení všech prací v hotovosti nebo na bankovní účet (platí pro firmy, státní instituce nebo stálé zákazníky) na základě vystaveného dokladu.

Informace o dodavateli:

Tereza Fenyková (Stěhování SoFT)

Fričova 1098, 263 0Dobříš

IČ: 09345299

Kontakt: +420 605 555 112

Email: stehovanisoft@email.cz

www.stehovanisoft.cz

Nezávazná poptávka služeb

Objednatel může učinit poptávku (nezávaznou objednávku) služeb pomocí prostředků komunikace na dálku, tj. zejména telefonicky, popřípadě též prostřednictvím formuláře publikovaného na stránkách dodavatele nebo e-mailem a nebo též po domluvě s dodavatelem osobně v písemné podobě. Dodavatel na základě poptávky vyhotoví nabídku služeb včetně odhadu ceny. Poptávka není považována za objednávku služeb.

Závazná objednávka

Objednatel podává závaznou objednávku služeb zejména prostřednictvím e-mailové pošty, telefonu nebo SMS.      Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena a to zpravidla písemně (e-mailem, sms), nebo ústně.

Zrušení objednávky ze strany objednatele

Objednatel může svou závaznou objednávku jednostranně kdykoliv bezplatně zrušit.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo bez sankce zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci, tj. okolností, které dodavatel nemohl předvídat ani je odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie, dopravní nehoda, vládní opatření apod. V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Změna termínu zakázky a odhadované ceny

Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném případě - dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. - má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 10% z ceny.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky pokud se zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce. Tuto skutečnost dodavatel oznámí vždy před zahájením prací objednateli.

2. Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem stěhování nebyly zejména následující položky:

a. věci a předměty ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.;

b. ceniny, šperky, peníze, osobní doklady apod.. ;

c. věci extrémně lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci;

d. předměty velké hodnoty, starožitnosti, umělecká díla apod.. ;

e. jiné předměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů manipulaci;

f. zvířata, ať již živá nebo mrtvá

3. Součinnost objednatele

Objednatel je ve vlastním zájmu povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejména:

● zajistit příjezdové cesty, parkování, průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, v některých případech i povolení k vjezdu na určené místo

● zabezpečit hlídání stěhovaných věcí při stěhování v době, kdy jsou mimo dispozici stěhovacích manipulantů, zejména kdy nejsou v uzamčené nemovitosti nebo uzavřeném nákladním prostoru stěhovacího vozu nebo s nimi právě manipulanti nedisponují (nakládka, vykládka);

● trezory a věci obdobného charakteru jsou zamčeny nebo jinak zabezpečeny proti otevření během stěhování a nenacházejí se v nich žádné věci; pokud se uvnitř nějaké předměty nacházejí, musí to objednatel sdělit před stěhováním dodavateli a předat mu seznam uvnitř uzavřených věcí

● upozornit na předměty zvláštní povahy, např. velké ceny, zvláštního tvaru či materiálu atp.

4. Reklamace, náhrada škody

Objednatel je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo. Objednatel je dále povinen zkontrolovat stěhované předměty při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo. Pro takové případy má dodavatel sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti dopravce. V případě, že objednatel zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem Reklamační protokol. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Dodavatel je odpovědný za vznik škody při zařizování zakázky objednatele pouze v případě, že škoda vznikla na věcech či předmětech, se kterými během celé zakázky manipulovali pouze pracovníci dodavatele a nezasahovali do ní žádné třetí osoby ani objednatel - od převzetí přes balení, nakládku a vykládku až po převzetí zakázky objednatelem. 

Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech, resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů, resp. příslušných prostor, v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.

Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejména již poškozené předměty, věci mající praskliny, odřeniny, viditelná poškození, starý nebo již poškozený nábytek, elektronika či elektrospotřebiče vykazující značnou míru opotřebení.

Aniž by se to jakkoliv dotýkalo výše uvedeného, dodavatel odpovídá za prokazatelné mechanické poškození (poškození povrchu, deformace, praskliny) věcí, nikoliv za funkčnost těchto zařízení, např. nelze reklamovat, že nefunguje TV (převoz bez orig. obalu je bez záruky) aniž by vykazovala jakékoli známky poškození. U převozu větších květin nelze zaručit nepoškození, nejdou zabezpečit jako nábytek.

Dodavatel neodpovídá za škodu na ceninách, špercích a jiných předmětech v ceně nad 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) (i jednotlivě), pokud objednatel na tuto skutečnost firmu předem neupozornil anebo pokud tato skutečnost není uvedena písemně v objednávce nebo jiném písemném potvrzení, který objednatel poskytl dodavateli před započetím stěhování.

5. Řešení sporů

Právní vztah mezi objednatelem a dodavatelem Terezou Fenykovou (stěhování SoFT) se řídí právním řádem České republiky. Objednatel a dodavatel si pro případ sporu sjednali místní příslušnost soudu, v jehož obvodu má sídlo dodavatel.

6. Závěrečná ustanovení

Firma si vyhrazuje právo změnit tyto OP uveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách stehovanisoft.cz a nejpozději 1 kalendářní den před účinností změny.

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa) objednatele jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od objednatele jsou využívány výhradně pro interní potřeby dodavatele za účelem úspěšného splnění smlouvy a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou případného subdodavatele za účelem bezproblémového splnění smlouvy. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

7. Platnost a účinnost

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 13. 12.2022.

Platné znění těchto Obchodních podmínek je k dispozici v sídle dodavatele a je zveřejněno na internetové stránce dodavatele: www.stehovanisoft.cz.

V Dlouhé Lhotě dne 13.12.2022